باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$58M
 • فروش کل $82M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$14M
 • فروش کل $57M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$4.4M
 • فروش کل $41M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$3.4M
 • فروش کل $14M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$2.6M
 • فروش کل $193M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$2.5M
 • فروش کل $18M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$1.9M
 • فروش کل $66M
 • هفته اکران 10
 • فروش اخرهفته$1.8M
 • فروش کل $192M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.4M
 • فروش کل $487M
 • هفته اکران 4
 • فروش اخرهفته$1.1M
 • فروش کل $25M