باکس آفیس ویکند

باکس آفیس سینما با قابلیت تعریف چندین باکس آفیس با اطلاعات متفاوت

بروزرسانی:‌ هرچهارشنبه

 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$29M
 • فروش کل $121M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$21M
 • فروش کل $46M
 • هفته اکران 1
 • فروش اخرهفته$20M
 • فروش کل $42M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$18M
 • فروش کل $75M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$7.1M
 • فروش کل $28M
 • هفته اکران 3
 • فروش اخرهفته$6.3M
 • فروش کل $81M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$2.8M
 • فروش کل $15M
 • هفته اکران 7
 • فروش اخرهفته$2.3M
 • فروش کل $179M
 • هفته اکران 2
 • فروش اخرهفته$1.9M
 • فروش کل $6.2M
 • هفته اکران 5
 • فروش اخرهفته$1.7M
 • فروش کل $137M